Vastuvõtt

Vastuvõtt I klassi

Saue Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks külade kaupa järgmiselt:

  • Aila,
  • Saue linn,
  • Valingu,
  • Vanamõisa,
  • Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa.

I klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

Elukohajärgse kooli määramine 2022/2023 õppeaastaks 

 

Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda juhul, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sh sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.

Enne avalduse esitamist on oluline tutvuda ka meie isikuandmete töötlemise korraga ning anda nõusolek lapse andmete töötlemiseks.

18. märtsist - 31. maini tuleb õppima asumiseks esitada avaldus

Saue valla infosüsteemis ARNO.

Eletroonilisele avaldusele lisaks tuleb esitada:

1) tervisekaart (väljastab perearst - võib esitada hiljem);

2) koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus - võib esitada hiljem).

Info I klassi astujale ja lapsevanemale:

I klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil.

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo I klassi astumise kohta:

Õppesekretär (tel 5560 0121; e-post: evelirea@saue.edu.ee)


 

 

I klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

Elukohajärgse kooli määramine 2022/2023 õppeaastaks 

 

Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda juhul, kui kooliväline nõustamismeeskond või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sh sotsiaalset küpsust, ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on vallavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab vallavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.


Enne avalduse esitamist on oluline tutvuda ka meie isikuandmete töötlemise korraga ning anda nõusolek lapse andmete töötlemiseks.

18. märtsist - 31. maini tuleb õppima asumiseks esitada avaldus

Saue valla infosüsteemis ARNO.

Eletroonilisele avaldusele lisaks tuleb esitada:

1) tervisekaart (väljastab perearst - võib esitada hiljem);

2) koolivalmiduskaart (väljastab koolieelne lasteasutus - võib esitada hiljem).

Info I klassi astujale ja lapsevanemale:

I klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil.

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo I klassi astumise kohta:

Õppesekretär (tel 5560 0121; e-post: evelirea@saue.edu.ee)


 

 

Koostööpartnerid