X klass

Vastuvõtt  10. klassidesse 2018. aastal

 

Kõigi Saue Gümnaasiumi X klassi astuda soovijatega viiakse kõigepealt läbi vestlused selgitamaks välja kandideerija motivatsioon.

 

Saue Gümnaasiumi 9. klasside õpilastega toimuvad vestlused ruumis 105:

  • 9.a klass – 17. aprillil kell 14.30
  • 9.b klass – 18. aprillil kell 14.30
  • 9.c ja 9.e klass – 19. aprillil kell 14.30

 

 Väljastpoolt Saue Gümnaasiumi X klassi kandideerijatega toimuvad vestlused:

  • 23. aprillil kell 13-15
  • 24. aprillil kella 10-15

 

Vestlusele tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja 9. klassi tunnistuse väljatrükk E-koolist või Stuudiumist, mis on kinnitatud õpilase kooli poolt, või ametlikult kinnitatud koopia 9. klassi tunnistusest.

  

Hiljemalt 9. mail avalikustatakse kooli veebilehel tähestikulises järjekorras nimekiri võimalikest X klassi kandidaatidest, mis on koostatud vestluste ja 9. klassi hinnete alusel.

  

Hiljemalt 1. juuniks peavad nimekirja kantud isikud kinnitama vabas vormis oma õppima asumise soovi aadressil avaldused@saue.edu.ee.

  

Õppima asumiseks Saue Gümnaasiumi X klassi tuleb ajavahemikus 18.-28. juuni esitada kooli kantseleisse (avatud tööpäeviti kella 09.00-13.00):

1) avaldus (blankett).

2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe ametlikult kinnitatud koopia;

5) tervisekaart (väljastab eelmine haridusasutus);

6) õpilase terviseinfo (täidab lapsevanem, blankett).

 

 

Avaldus ja muud dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (avaldused@saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana sisseastuja või tema seadusliku esindaja poolt.

 

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

 

X klassi ei võeta vastu õpilasi, kelle IX klassi veerandi-, trimestri- või aastahinnetes või eksamihinnetes on olnud mitterahuldavaid hindeid.

  

X klassi vastuvõetute nimekiri koostatakse ja avaldatakse tähestikulises järjekorras kooli veebilehel hiljemalt 1. juuliks.

 

X klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor hiljemalt 30. augustil.

 

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo 10. klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Karmi Rumm

telefon: 659 6608

e:post: karmirumm@saue.edu.ee

 

Lähtudes oma võimetest ja huvidest kujundab Saue Gümnaasiumi õpilane gümnaasiumiastmes ise oma õppesuuna valikkursuste kaudu.

Valikkursuste õpetamisel rakendatakse klassideta õpet.

Valikainete õppegrupp avatakse vähemalt 12 soovija korral. Vt gümnaasiumi õppesuundi kujundavad valikkursused.

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee