SAUE KOOLI ERASMUS+ PROJEKTTEGEVUS


 

Erasmus+ on programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure. Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla loob sünergiat ja soodustab hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd. 

2022/23 Erasmus+ projekt „Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui õpilasele“

Saue Kool osales 2022/23 Erasmus+ programmis esmakordselt, et ellu viia projekt „Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui õpilasele“. Projektil on kolm eesmärki:

  1. Õppija oskab valida õpistrateegiat vastavalt ülesandele või oma eesmärgile.
  2.  Õpetaja tunneb rõõmu õpetamisest ja kasutab enda toetamiseks tugisüsteeme.
  3.  Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui ka õpilasele.

Projekt toimus ajavahemikus 01.09.2022 kuni 31.08.2023. Saue Koolist osalesid Erasmus+ programmis 15 õpetajat. 14 õpetajat käisid nädalastel õpirännetel erinevates Euroopa riikides (Hollandis, Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias) ja üks õpetaja veetis kuu aega töövarjuna Portugalis.

Õpirändel osalenud õpetajad said teadlikumaks uuematest klassiruumi juhtimise tehnikatest, tõhusatest õpetamise ja õppimise strateegiatest ning distsipliini meetoditest. Uue rahvusvahelise kogemuse najal suudavad nad luua õppijakeskset klassiruumi kasutades selleks erinevaid strateegiaid. Nad on tutvunud 21. sajandi kooli jaoks tarvilike oskustega ning annavad oma teadmised koolis edasi, et kasvatada edukaid ja ennastjuhtivaid õpilasi. Samuti õpiti töö- ja eraelu vahel tasakaalu looma, et vältida ületöötamisega seotud tööstressi. Projektis osalenud õpetajad naasid värskema lähenemisega õpetamisele, olles samal ajal õppinud oma tugevaid külgi maksimeerima ja end õpetajana kasvatama.

 

2023/24 Erasmus+ projekt „Ühistele väärtustele üles ehitatud kogukonnakool“

Saue Kool sai rahastuse Erasmus+ õpirändeprojektile " Ühistele väärtustele üles ehitatud kogukonnakool“. Käesoleva õpirände projekti kaudu näeme võimalusi turvalise ja empaatilise õppekeskkonna parendamiseks, mis baseerub koostööl ja headel suhetel kogukonna kooli liikmete vahel.

Seoses Saue Gümnaasiumi muutumisega Saue Kooliks, on meie kool viimastel aastatel töötanud muudatuste keskel. Hetkel on meil kõige olulisemal kohal uue arengukava väljatöötamine. Saue Kooli arengukava toetab oma olemuselt meie põhiväärtuseid, milleks on hoolivus, innovaatilisus ja koostöö. Haridusreformi tuules peame väga oluliseks meeskonnatöö arendamist ja kollektiivi ühtsuse tugevdamist.

Turvalise õppekeskkonna loomise aluseks on juhtkonna, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate empaatiline suhtlemine ning hea läbisaamine. Ühtsetel põhimõtetel toimiv koolipere on motiveeritud kasutama ka innovaatilisi lahendusi pakkuvaid füüsilisi õppekeskkondi. Saue Koolis peetakse oluliseks elutervet liikumisharjumuse kujundamist ja keskkonnasäästlikku mõtlemist, mille toetamiseks on tänaseks juurutatud projektid “Liikuma kutsuv kool” ja “Roheline kool”.  Usume, et rahvusvahelised õpiränded toetavad osalevate õpetajate algatusvõimet, iseseisvat mõtlemist ja koostööd.

Käesoleva õpirändeprojekti peamiseks eesmärgiks on saada sisendit uue arengukava väljatöötamiseks, mis toetub meie põhiväärtustele. Loodame, et uued teadmised ja kogemused võimaldavad luua tiheda ja usaldusliku koostöövõrgustiku kooli kogukonnaga, mille tulemusena sünniksid uued ja järjepidevad projektid, mis toetavad meie koolipere vaimset, sotsiaalset ning füüsilist keskkonda. See saab juhtuda vaid siis, kui koostöö juhtkonna, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel on aktiivne, sisukas ning põhineb kooli põhiväärtustele.

 

Erasmus+ on programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte Euroopa Liidus. Programmi eesmärk on arendada riikidevahelist koostööd, avardada õpilaste ja õpetajate silmaringi ning ühendada erinevaid kultuure. Formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise koondamine ühe programmi alla loob sünergiat ja soodustab hariduse, koolituse ja noorsootöö eri valdkondade vahelist koostööd. 

2022/23 Erasmus+ projekt „Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui õpilasele“

Saue Kool osales 2022/23 Erasmus+ programmis esmakordselt, et ellu viia projekt „Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui õpilasele“. Projektil on kolm eesmärki:

  1. Õppija oskab valida õpistrateegiat vastavalt ülesandele või oma eesmärgile.
  2.  Õpetaja tunneb rõõmu õpetamisest ja kasutab enda toetamiseks tugisüsteeme.
  3.  Loova ja individuaalsust arvestava õpikeskkonna loomine nii õpetajale kui ka õpilasele.

Projekt toimus ajavahemikus 01.09.2022 kuni 31.08.2023. Saue Koolist osalesid Erasmus+ programmis 15 õpetajat. 14 õpetajat käisid nädalastel õpirännetel erinevates Euroopa riikides (Hollandis, Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias) ja üks õpetaja veetis kuu aega töövarjuna Portugalis.

Õpirändel osalenud õpetajad said teadlikumaks uuematest klassiruumi juhtimise tehnikatest, tõhusatest õpetamise ja õppimise strateegiatest ning distsipliini meetoditest. Uue rahvusvahelise kogemuse najal suudavad nad luua õppijakeskset klassiruumi kasutades selleks erinevaid strateegiaid. Nad on tutvunud 21. sajandi kooli jaoks tarvilike oskustega ning annavad oma teadmised koolis edasi, et kasvatada edukaid ja ennastjuhtivaid õpilasi. Samuti õpiti töö- ja eraelu vahel tasakaalu looma, et vältida ületöötamisega seotud tööstressi. Projektis osalenud õpetajad naasid värskema lähenemisega õpetamisele, olles samal ajal õppinud oma tugevaid külgi maksimeerima ja end õpetajana kasvatama.

 

2023/24 Erasmus+ projekt „Ühistele väärtustele üles ehitatud kogukonnakool“

Saue Kool sai rahastuse Erasmus+ õpirändeprojektile " Ühistele väärtustele üles ehitatud kogukonnakool“. Käesoleva õpirände projekti kaudu näeme võimalusi turvalise ja empaatilise õppekeskkonna parendamiseks, mis baseerub koostööl ja headel suhetel kogukonna kooli liikmete vahel.

Seoses Saue Gümnaasiumi muutumisega Saue Kooliks, on meie kool viimastel aastatel töötanud muudatuste keskel. Hetkel on meil kõige olulisemal kohal uue arengukava väljatöötamine. Saue Kooli arengukava toetab oma olemuselt meie põhiväärtuseid, milleks on hoolivus, innovaatilisus ja koostöö. Haridusreformi tuules peame väga oluliseks meeskonnatöö arendamist ja kollektiivi ühtsuse tugevdamist.

Turvalise õppekeskkonna loomise aluseks on juhtkonna, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate empaatiline suhtlemine ning hea läbisaamine. Ühtsetel põhimõtetel toimiv koolipere on motiveeritud kasutama ka innovaatilisi lahendusi pakkuvaid füüsilisi õppekeskkondi. Saue Koolis peetakse oluliseks elutervet liikumisharjumuse kujundamist ja keskkonnasäästlikku mõtlemist, mille toetamiseks on tänaseks juurutatud projektid “Liikuma kutsuv kool” ja “Roheline kool”.  Usume, et rahvusvahelised õpiränded toetavad osalevate õpetajate algatusvõimet, iseseisvat mõtlemist ja koostööd.

Käesoleva õpirändeprojekti peamiseks eesmärgiks on saada sisendit uue arengukava väljatöötamiseks, mis toetub meie põhiväärtustele. Loodame, et uued teadmised ja kogemused võimaldavad luua tiheda ja usaldusliku koostöövõrgustiku kooli kogukonnaga, mille tulemusena sünniksid uued ja järjepidevad projektid, mis toetavad meie koolipere vaimset, sotsiaalset ning füüsilist keskkonda. See saab juhtuda vaid siis, kui koostöö juhtkonna, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel on aktiivne, sisukas ning põhineb kooli põhiväärtustele.

Koostööpartnerid