Korraldus


Iga õpilane võib õpingute vältel vajada kohandusi õppetöös või tuge elusündmustega toime tulemiseks ning sellisel juhul on koolis võimalus pöörduda tugimeeskonna poole. Iga lapse aju on võimas õppimise masin! Meile on oluline, et iga õpilase arengupotentsiaal saaks maksimaalselt avalduda ja iga laps õpiks vastavalt oma võimetele.

Tugimeeskonna eesmärgiks on toetada last, õpetajat ja vanemat turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna loomisel ning lapse vajadusi ning võimeid arvestava õppe korraldamisel.

Tugimeeskonna liikmed (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, õpetaja abi, abiõpetaja, tervishoiutöötaja, tugiteenuste juht) töötavad koostöös õpilaste, õpetajate ja peredega. Vajadusel kaasatakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste ning kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja keskuses.

Tugimeeskonna põhiülesanded:

 1. Õpilaste vajaduste ja võimete väljaselgitamine koostöös lapsevanema ja last ümbritsevate täiskasvanutega.
 2. Lapse ja pere toetamine haridus- ja kasvatusküsimustes.
 3. Klassijuhatajate ja aineõpetajate toetamine ja nõustamine õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel.

 

Koolis rakendatavad tugiteenused on:

 • eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
 • järeleaitamise tunnid;
 • logopeedilised ja eripedagoogilised õpiabitunnid;
 • individuaalse õppekava rakendamine;
 • õppimine väiksemas kollektiivis;
 • individuaalse õppe rakendamine;
 • koduõpe;
 • pikapäevarühm.

Tugimeeskonda juhib ja hariduslike tugiteenuste osutamist koolis koordineerib Anu Pärn, tel 56 27 73 74

Iga õpilane võib õpingute vältel vajada kohandusi õppetöös või tuge elusündmustega toime tulemiseks ning sellisel juhul on koolis võimalus pöörduda tugimeeskonna poole. Iga lapse aju on võimas õppimise masin! Meile on oluline, et iga õpilase arengupotentsiaal saaks maksimaalselt avalduda ja iga laps õpiks vastavalt oma võimetele.

Tugimeeskonna eesmärgiks on toetada last, õpetajat ja vanemat turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna loomisel ning lapse vajadusi ning võimeid arvestava õppe korraldamisel.

Tugimeeskonna liikmed (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog, õpetaja abi, abiõpetaja, tervishoiutöötaja, tugiteenuste juht) töötavad koostöös õpilaste, õpetajate ja peredega. Vajadusel kaasatakse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialiste ning kooliväline nõustamismeeskond Rajaleidja keskuses.

Tugimeeskonna põhiülesanded:

 1. Õpilaste vajaduste ja võimete väljaselgitamine koostöös lapsevanema ja last ümbritsevate täiskasvanutega.
 2. Lapse ja pere toetamine haridus- ja kasvatusküsimustes.
 3. Klassijuhatajate ja aineõpetajate toetamine ja nõustamine õppetöö korraldamisel ja läbiviimisel.

 

Koolis rakendatavad tugiteenused on:

 • eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;
 • järeleaitamise tunnid;
 • logopeedilised ja eripedagoogilised õpiabitunnid;
 • individuaalse õppekava rakendamine;
 • õppimine väiksemas kollektiivis;
 • individuaalse õppe rakendamine;
 • koduõpe;
 • pikapäevarühm.

Tugimeeskonda juhib ja hariduslike tugiteenuste osutamist koolis koordineerib Anu Pärn, tel 56 27 73 74