Vastuvõtt II-IX ja XI-XII klassi


II-IX klassi võetakse õppima koolikohustuslikud isikud, kellele Saue Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vabade õppekohtade olemasolul võidakse võtta õppima ka õpilasi, kellele Saue Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool.

Saue Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks külade kaupa järgmiselt: Saue linn, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa, Valingu.

XI-XII klassi õppima soovija võetakse kooli vastu vabade õppekohtade olemasolul ja kui tema eelnev õppekogemus sobib kooli õppekavaga.

Enne avalduse esitamist on oluline tutvuda ka meie isikuandmete töötlemise korraga ning anda nõusolek lapse andmete töötlemiseks.

II-IX klassi astumiseks tuleb esitada avaldus läbi Saue valla infosüsteemi ARNO ning punktides 4-8 nimetatud dokumendid.

XI-XII klassi õppima asumiseks tuleb esitada kooli kantseleisse (avatud tööpäeviti kella 09.00-13.00):

1) avaldus (blankett).

2) õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) tervisekaart (väljastab eelmine haridusasutus);

5) õpilase terviseinfo (täidab lapsevanem, blankett).

6) väljavõte õpilasraamatust (väljastab eelmine haridusasutus);

7) klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta (kinnitatud eelneva kooli direktori allkirja ja pitseriga);

8) hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega (kinnitatud eelneva kooli direktori allkirja ja pitseriga), kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel;

9) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhiharidus omandamist tõendav dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

  

Avaldus ja muud dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (avaldused@saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana lapsevanema või lapse seaduslik esindaja poolt.

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

 

Võimalusel saata digitaalne dokumendifoto e-posti aadressile alexeialexeev@saue.edu.ee (kirjale lisada õpilase ees-ja perekonnanimi ning klass).

 

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo II-IV klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Eve Tamm (tel 5887 4038; e-post: evetamm@saue.edu.ee).

Lisainfo V-XII klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Karmi Rumm (tel 5887 4363; e-post karmirumm@saue.edu.ee)

II-IX klassi võetakse õppima koolikohustuslikud isikud, kellele Saue Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vabade õppekohtade olemasolul võidakse võtta õppima ka õpilasi, kellele Saue Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool.

Saue Gümnaasium on elukohajärgseks munitsipaalkooliks külade kaupa järgmiselt: Saue linn, Vanamõisa, Aila, Jõgisoo küla Keila jõest põhja pool asuv osa, Valingu.

XI-XII klassi õppima soovija võetakse kooli vastu vabade õppekohtade olemasolul ja kui tema eelnev õppekogemus sobib kooli õppekavaga.

Enne avalduse esitamist on oluline tutvuda ka meie isikuandmete töötlemise korraga ning anda nõusolek lapse andmete töötlemiseks.

II-IX klassi astumiseks tuleb esitada avaldus läbi Saue valla infosüsteemi ARNO ning punktides 4-8 nimetatud dokumendid.

XI-XII klassi õppima asumiseks tuleb esitada kooli kantseleisse (avatud tööpäeviti kella 09.00-13.00):

1) avaldus (blankett).

2) õpilase isikut tõendava dokumendi või selle puudumisel sünnitunnistuse koopia;

3) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

4) tervisekaart (väljastab eelmine haridusasutus);

5) õpilase terviseinfo (täidab lapsevanem, blankett).

6) väljavõte õpilasraamatust (väljastab eelmine haridusasutus);

7) klassitunnistus või õpinguraamat jooksva õppeaasta kohta (kinnitatud eelneva kooli direktori allkirja ja pitseriga);

8) hinneteleht jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega (kinnitatud eelneva kooli direktori allkirja ja pitseriga), kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel;

9) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhiharidus omandamist tõendav dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri.

  

Avaldus ja muud dokumendid esitatakse üldjuhul digitaalselt allkirjastatuna (avaldused@saue.edu.ee) või kooli kantseleis täidetavana lapsevanema või lapse seaduslik esindaja poolt.

Kohapeal täidetud avalduse esitamisel peab dokumentide koopiate esitamisel kaasas olema originaaldokument. Dokumentidest on võimalik teha koopiaid kohapeal.

 

Võimalusel saata digitaalne dokumendifoto e-posti aadressile alexeialexeev@saue.edu.ee (kirjale lisada õpilase ees-ja perekonnanimi ning klass).

 

Vastuvõtuga seotud regulatsioon on sätestatud dokumendis Saue Gümnaasiumi vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

 

Lisainfo II-IV klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Eve Tamm (tel 5887 4038; e-post: evetamm@saue.edu.ee).

Lisainfo V-XII klassi kandideerimise kohta:

õppejuht Karmi Rumm (tel 5887 4363; e-post karmirumm@saue.edu.ee)