II-IX ja XI-XII

Saue Gümnaasiumi vastu võtmise tingimised:

 

 • Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele Saue Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.
 • XI - XII klassi õppima asuja võetakse kooli vastu, kui tema eelnev õppekogemus sobib kooli õppekavaga.

 

Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:

 

 • taotluse Saue Gümnaasiumi direktori nimele;

 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi);

 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi;

 • võimalusel saata digitaalne dokumendifoto e-posti aadressile koolipilt@saue.edu.ee (kirjale lisada õpilase ees-ja perekonnanimi ning klass).

 

Eelmisest koolist:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;;
 • direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta;

 • kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeveerandi kestel;

 • õpilase tervisekaardi;
 • gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee