Ainekoondised

Ainekoondise ülesanne on toetada pedagoogide ühistegevust pedagoogide aine- ja ülddidaktikaalase analüüsi, õpiabi korraldamise, õppematerjalide koostamise ja levitamise kaudu.
Ainekoondiste liikmed on kõik kooli pedagoogid.
Ainekoondiste esimehed valitakse ainekoondiste liikmete poolt ja kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga iga õppeaasta lõpus.


Saue Gümnaasiumis on viis ainekoondist:
reaalained – sinna kuuluvad, reaal-, loodus- ja oskusainete õpetajad;
humanitaarained – sinna kuuluvad eesti keele ja kirjanduse, ajaloo-, ühiskonnaõpetuse, muusikaõpetajad ning usundiloo- ja psühholoogiaõpetaja;
võõrkeeled - sinna kuuluvad inglise, saksa ja vene keele õpetajad;
algõpetus – sinna kuuluvad algõpetuse ja klassiõpetajad;
kehaline kasvatus - kuuluvad õpetajad, kes annavad kehalise kasvatuse tunde.

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee