Vastuvõtt I klassidesse

Saue Gümnaasiumi I klassi õpilaseks võetakse vastu kõik koolikohustuslikud lapsed, kellele Saue Gümnaasium on elukohajärgne kool. Vastavat infot annab Saue Vallavalitsus: http://sauevald.ee/haridus

 

2018/2019 õppeaasta vastuvõtt Saue Gümnaasiumi 1. klassi toimub 16. aprill - 20. mai 2018.

 

Esimesse klassi võetakse lapsi, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit seitsme aastaseks.

Koolikohustuslikust east noorema lapse (6-aastase) kooli vastuvõtmist võib vanem taotleda juhul, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust, sealhulgas sotsiaalset küpsust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab valla- või linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, saab vastuvõtmist taotleda vaba õppekoha olemasolul.

 

Lapse I klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja taotluse (blankett I klassi astumiseks) kooli direktori nimele (aadressile sekretar@saue.edu.ee ), millele lisab:

 

1) õpilase isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi);

2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;

3) õpilase tervisekaardi perearstilt selle olemasolul (võib esitada hiljem);

4) koolivalmiduse kaardi koolieelsest lasteasutusest (saab lasteasutusest lahkudes);

5) terviseinfo lapsevanemalt (lapsevanemal täita blankett).

 

I klasside nimekirjad kinnitab kooli direktor 31. augustiks.

INFOVOLDIK kooli veebilehel (vastuvõtt/I klass)

 

Koolivormi epood: http://saue.unispot.ee/

 

Küsimuste korral helistada telefonil 6709234.

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee