Hindamine

Hindamise korraldus Saue Gümnaasiumis tugineb Põhikooli – ja gümnaasiumiseadusele, Põhikooli Riiklikule Õppekavale ja Gümnaasiumi Riiklikule Õppekavale.

Hindamise korraldus on koostatud Saue Gümnaasiumi meeskonnatöö ühistööna ning selle järgimine tugineb kooli ühistele kokkulepetele ja ühistele väärtustele.

Hindamise eesmärgiks on:

1) toetada õpilase arengut;

2) õpilase positiivse hoiaku kujundamine õppimise suhtes;

3) innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;

4) suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast edasise haridustee valikul;

5) suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täitma kooli kodukorra nõudeid;

6) anda tagasisidet õpilase õpitulemuste ja õppimisviiside kohta;

7) suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;

8) anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

 

vt Hindamise korraldus Saue Gümnaasiumis

 
Saue Gümnaasium - Nurmesalu 9, Saue linn, Harjumaa 76506   Telefon: +372 6709234   E-post: kool@saue.edu.ee